§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Market7.pl, dostępny na witrynie www.market7.pl jest własnością spółki Trade Holding sp. z o. o., oddział w Warszawie: ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do KRS w Bielsku-Białej pod numerem 0000489934, z siedzibą: ul. Familia 5, 43-430 Skoczów, NIP: 548-26-64-757.
 2. Dane kontaktowe sklepu: Trade Holding sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, adres poczty elektronicznej: [email protected].

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Sklep – serwis internetowy dostępny na witrynie www.market7.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów.

Administrator- właściciel sklepu internetowego w domenie market7.pl.

Klient– pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów.

Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Market7.pl a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Czas realizacji Zamówienia – okres od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a następnie momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Market7.pl (w przypadku zapłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

Konto - prowadzone oraz aktywowane dla Klienta przez administratora Sklepu dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła). Miejsce w Sklepie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Klienta, gdzie każdy zarejestrowany Klient może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Sklepie.

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§3 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, korzystania ze sklepu, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
 2. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych Sklepu lub też sporządzić jego wydruk.
 3. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i przedstawienia oferty.
 4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego), a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

§4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Sklepu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa danych Klienta zapisanych na jego aktywnym koncie.
 2. Działania Klienta podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
 3. Do korzystania z usług Sklepu oraz jego zasobów niezbędne jest:
 1. połączenie z siecią internetową,
 2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Firefox, Chrome, lub inna obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash,
 3. posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Klient we własnym zakresie.
 2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
 3. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Sklepu do celów komercyjnych. Korzystanie z danych umieszczonych na stronie Sklepu w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 4. Klientowi zabrania się użytkowania i korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu.

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać wypełniając formularz Zamówienia na stronie internetowej market7.pl;
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest poprzez wcześniejsze zapoznanie się z opisem produktu, a następnie ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres e-mailowy, numer telefonu, adres pocztowy do umieszczenia na fakturze.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu dostawy), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 6. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
 7. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać”.
 8. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać”) Klient ma prawo modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do zamówienia przesłanego na e-mail dołączona jest w treści wiadomości informacja zawierająca dane niezbędne do wykonania przelewu w przypadku klienta fizycznego natomiast w przypadku zamówienia na firmę dosłana zostanie faktura proforma o ile zostały podane pełne dane do faktury.
 11. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§6 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem.
 4. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przelew bankowy”, do zamówienia przesłanego na e-mail dołączona jest w treści wiadomości informacja zawierająca dane niezbędne do wykonania przelewu w przypadku klienta fizycznego natomiast w przypadku zamówienia na firmę dosłana zostaje faktura proforma o ile zostały podane pełne dane do faktury.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przy odbiorze, Sklep może zwrócić się z prośbą o potwierdzenie zamiaru odbioru towaru drogą elektroniczną (e-mail). Klient zobowiązany jest do potwierdzenia zamiaru odbioru towaru w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania prośby. W przypadku braku potwierdzenia zamiaru odbioru towaru przez Klienta w wyznaczonym terminie, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia. Koszty związane z anulowaniem zamówienia, w tym koszty przesyłki zwrotnej, ponosi Klient.
 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie:
 1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §5 pkt. 9,
 2. zapłaty na rachunek bankowy Sklepu za pomocą przelewu bankowego lub płatności internetowych.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1-3 dni roboczych, średni czas dostawy to 1-3 dni robocze, a w przypadku towarów na indywidualne zamówienie do 21 dni roboczych od momentu:
 1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia;
 2. zapłaty za zakupiony towar na rachunek bankowy Sklepu za pomocą przelewu bankowego lub płatności internetowych.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z zewnętrznych czynników, na które sklep nie ma bezpośredniego wpływu np. opóźnienia dostawy przez firmę kurierską.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.
 5. Dostawa Towarów do Klienta może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innej dostępnej formy. 
 6. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo podwyższenia kosztu dostawy w przypadku zakupu towarów, których koszt dostawy przewyższa ceny zawarte w cenniku dostawy towarów (np. większa ilość zakupionego towaru, którego nie obejmuje jedna standardowa przesyłka, towary wielkogabarytowe, towary wymagające dodatkowego zabezpieczenia, towary objęte dodatkowym ubezpieczeniem). Podwyższony koszt zostanie każdorazowo przekazany do wiadomości Kupującego i musi być przez niego zaakceptowany.
 8. Przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Klient powinien sporządzić protokół szkody, który następnie powinien być przesłany na adres e-mail Sklepu wraz ze zdjęciami uszkodzonego towaru oraz opakowania. Do zgłoszenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać: numer zamówienia, dowód zakupu towaru (fakturę lub paragon), swoje dane kontaktowe oraz protokół szkody, który został sporządzony w obecności kuriera.
 9. Reklamację towaru z podejrzeniem uszkodzenia w czasie transportu Klient powinien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu odbioru przesyłki, pamiętając o konieczności sporządzenia protokołu szkody. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgłoszenie uszkodzenia w wyżej określonym terminie.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeżeli opakowanie ma ślady otwarcia lub uszkodzenia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Klienta.
 11. Do każdego zakupu w Sklepie wystawiana jest faktura VAT, która przesyłana jest drogą elektroniczną na podany w procesie rejestracji adres e-mail. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz danych identyfikacyjnych i adresowych firmy oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 12. Faktury wystawiane są do 14 dni od daty dokonania zakupu towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), który wskazuje, że fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

§8 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.
 3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 4. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie i dokonania zapłaty przez Klienta za towar do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 5. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
 1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
 2. za pomocą płatności elektronicznych,
 3. za pomocą kart debetowych i kart kredytowych.
 1. W przypadku zakupu towaru dostarczanego w formie elektronicznej klient nie ponosi kosztów dostawy.
 2. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się pocztą elektroniczną, po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sklepu lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności oraz po wpisaniu poprawnego adresu e-mail Klienta, na który będzie dostarczony Towar.
 3. Przy niektórych Zamówieniach Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sklepu lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności i trwa do 5 dni.

§9 PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Klient może dokonać płatności za zakupiony towar przy pomocy kanału płatności elektronicznych Przelewy24.
 2. Po wybraniu możliwości zapłaty w formie płatności elektronicznych Klient zostaje przeniesiony na bezpieczne strony Przelewy24.pl, gdzie można dokonać wyboru kanału płatności.
 3. Po przeniesieniu do serwisu Przelewy24.pl należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych stronach.
 4. W Serwisie Przelewy24.pl można dokonać płatności online poprzez szybkie transfery, przelewy on-line, płatności gotówkowe, płatności mobilne lub poprzez system ratalny.
 5. Płatności online obsługiwane są przez firmę PayPro S.A.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Korzystając z usług płatności w serwisie Przelewy24.pl użytkownik akceptuje Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Przelewy24. Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Przelewy24.pl znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl.
 8. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące korzystania i funkcjonowania płatności obsługiwanych przez PayPro S.A. prosimy składać telefonicznie lub poprzez formularz na stronie przelewy24.pl.
 9. W przypadku płatności za towar w formie płatności online Sklep może naliczyć dodatkową prowizję w wysokości 1% od wartości zamówienia, która jedynie w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez klienta nie podlega zwrotowi.

§10 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji tradycyjnej) lub zawarcia Umowy sprzedaży (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji elektronicznej).
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail: [email protected] Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §10 pkt. 1.
 3. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Market7.pl.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku:
 1. towarów w wersji tradycyjnej dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. towarów w wersji elektronicznej (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Market7.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 5. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 6. towarów, które przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §10 pkt. 2). W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy i nie odebrania towaru lub jego zawrócenia, koszt odesłania Towaru na adres wskazany przez Sklep ponosi Klient. Koszt ten każdorazowo jest ustalany przez Sklep i przekazywany jest do wiadomości Klienta mailowo lub telefonicznie.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy i odebrania towaru, koszt opakowania towaru i koszt odesłania Towaru na adres wskazany przez Sklep ponosi Klient.
 4. Zwracany produkt należy dostarczyć pocztą na adres podany każdorazowo przez obsługę Sklepu.
 5. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 6. W niektórych przypadkach klient zobowiązany będzie do przesłania zdjęć zwracanego towaru w celu usprawnienia i przyśpieszenia procedury odstąpienia od Umowy.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu Klient może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność i cechy – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.
 9. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Market7.pl dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia oraz Towaru, o którym mowa w §10 pkt. 2.
 11. Market7.pl może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 12. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, Market7.pl nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 13. Zwrot należności przez Market7.pl nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient.

§11 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.
 3. Reklamowany produkt należy dostarczyć pocztą na adres podany przez obsługę Sklepu.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Sklepu.
 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.
 7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Sklep poinformuje w tym okresie Klienta o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

§12 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Sklep nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udziela producent Towarów, a określone są one w dokumentach gwarancyjnych poszczególnych Towarów.

§13 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep w formie pisemnej (na adres poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Sklep poinformuje Klienta o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.
 4. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
 5. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.
 6. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanych przez Klienta informacji i danych osobowych, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 8. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wysłanie drogą elektroniczną ankiety badającej satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w Sklepie w ramach programu "Zaufane Opinie". Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Market7.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

§15 OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Sklepu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sklepem a Klientem, będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Sklepem a Klientem, nie będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela Sklepu.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie Sklepu.
 7. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.