Warunki odstąpienia od umowy przez klienta:

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji tradycyjnej) lub zawarcia Umowy sprzedaży (w przypadku Umowy sprzedaży Towarów w wersji elektronicznej).

 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail: [email protected] lub adres Sklepu pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §9 pkt. 1.

 3. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Market7.pl. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać stąd.

 4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku:
 1. towarów w wersji tradycyjnej dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. towarów w wersji elektronicznej (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
 4. zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Market7.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 7. towarów, które przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §9 pkt. 2). W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy i nie odebrania towaru lub jego zawrócenia, koszt odesłania Towaru na adres wskazany przez Sklep ponosi Klient. Koszt ten każdorazowo jest ustalany przez Sklep i przekazywany jest do wiadomości Klienta mailowo lub telefonicznie.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy i odebrania towaru, koszt opakowania towaru i koszt odesłania Towaru na adres wskazany przez Sklep ponosi Klient.

 4. Zwracany produkt należy dostarczyć pocztą na adres podany każdorazowo przez obsługę Sklepu.

 5. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.

 6. W niektórych przypadkach klient zobowiązany będzie do przesłania zdjęć zwracanego towaru w celu usprawnienia i przyśpieszenia procedury odstąpienia od Umowy.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 8. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu Klient może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność i cechy – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

 9. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Market7.pl dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia, o którym mowa w §9 pkt. 2 Regulaminu Sklepu Market7.pl

 11. Market7.pl może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

 12. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, Market7.pl nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

 13. Zwrot należności przez Market7.pl nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient.

Wyciąg z Regulaminu Sklepu Market7.pl §10.